Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Powyższy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz dostarczania Produktów dostępnych w Sklepie internetowym prowadzonym na stronie internetowe www.detektywonline.pl
 2. Korzystanie ze Sklepu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Podczas dokonywania zakupów, Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w nim terminy będą miały znacznie podane poniżej:
  Sprzedający – Polska Grupa Wydawnicza Monika Frączak Krzysztof Kilijanek, Spółka Cywilna, ul. Człuchowska 35a/87, 01-360 Warszawa, NIP – 5223189528, REGON 3869661967, email: redakcja@pgwsc.pl
  Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.detektywonline.pl za pośrednictwem którego Administrator m.in. udostępnia swoje Produkty w celu sprzedaży;
  Sklep – część Serwisu, umożliwiająca zakup Produktów;
  Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu;
  Kupujący – Użytkownik będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadający jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie zakupów, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym
  Konsument – Użytkownik dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;
  Produkty – wszystkie produkty oferowane do nabycia w ramach Sklepu;
  Treści cyfrowe – dostępne w formacie cyfrowym wydania czasopism oferowanych do nabycia przez Sprzedającego w ramach Sklepu, e-booki i audiobooki, dostępne w formatach: mobi, epub, PDF, mp3;
  Umowa – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym poprzez zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz kliknięcie ikony oznaczonej jako ,,Zapłać’’, finalizującej proces składania zamówienia określonego Produktu;
  Logowanie – oznacza proces polegający na wypełnieniu odpowiednich pól w formularzu zamówienia na etapie finalizowania zakupu Produktów w sklepie i utworzenie dla Kupującego indywidualnego konta w Serwisie;
  Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Kupujący określa szczegóły zakupu;
  Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz dostarczania Treści cyfrowych;
  Strona – Kupujący lub Sprzedający;
  Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupu w Sklepie.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu w pozycji Sklepu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Kupującemu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest każdorazowe zalogowanie się Kupującego do Konta użytkownika, polegające na wypełnieniu formularza logowania w Sklepie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu Produktu przez Kupującego jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Konsumenta dokonującego zakupu Treści cyfrowych – złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Informacje o cenie danego Produktu zawsze podane są w Sklepie oraz podczas składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.
 6. Kupujący może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez przelew on-line dokonywany za pośrednictwem portalu Przelewy 24.
 7. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu Produktu do momentu dokonania płatności, poprzez przerwanie procesu finalizowania zamówienia.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 2. Produkty i usługi dostępne w Sklepie stanowią utwory chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz. 83).
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w możliwości dokonywania zakupu w Sklepie wynikające z ograniczeń technicznych urządzenia lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora.

IV. DANE OSOBOWE

 1. Kupujący dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe pobierane od Kupującego przy rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia mu korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak uzupełnienia danych uniemożliwia realizację zakupu Produktów.
 4. Od Użytkownika pobierane są dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
  Ponadto Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz czasu korzystania Użytkownika z Usługi. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz statystycznych. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika. Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 6. Po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pobrane przy rejestracji oraz zgromadzone w trakcie realizacji usługi, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z ZAKUPIONYCH TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treści cyfrowe oferowane do zakupu w Sklepie dostępne w formatach: mobi, epub, PDF, mp3. W celu odczytania produktów na urządzeniach mobilnych oraz komputerach konieczne jest posiadanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej odtwarzanie plików.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który dokonując zakupu Treści cyfrowych oświadczył, że jest świadomy tego, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, w związku z czym Kupujący nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), zgodnie z art. 38 pkt. 13 tej ustawy.
 2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowych.
 3. Sprzedający informuje Konsumenta o utracie prawa odstąpienia w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia dostarczonej Konsumentowi na adres jego skrzynki elektronicznej, przed przesłaniem Treści cyfrowych. Oświadczenie wyrażające zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy jest składane przez Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony podczas składania zamówienia.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania usług (w tym wad i usterek Produktów). Reklamacje powinny być przesyłane e-mailem na adres: detektyw@pgwsc.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Użytkownika.
 3. Wniosek reklamacyjny zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni.

VIII. PŁATNOŚCI

1.Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online w zakresie płatności kartami są:

– Blue Media S.A. (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot,  NIP 585-13-51-185, REGON 191781561)

PayPro SA (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP779-236-98-87 , | Regon301345068)

2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCardElectronic, Maestro.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami.
 2. W razie dokonania zmian w Regulaminie ujednolicona wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.