Seryjny zabójca z Kołobrzegu. Akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia wobec pięciu podejrzanych, w tym wobec jednego mężczyzny, który dokonał na terenie gminy Kołobrzeg zbrodni zabójstwa trzech kobiet oraz przestępstw m.in. przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, popełnionych także w porozumieniu z czwórką współpodejrzanych.

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego ustalono, iż jeden z podejrzanych (M.G.) w tej sprawie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, w celu przejęcia majątku dokonał na terenie gminy Kołobrzeg zbrodni zabójstwa trzech kobiet, z którymi łączyła go bliższa znajomość.

Seryjny zabójca z Kołobrzegu: kalendarium zbrodni

Ustalono, iż pierwszego zabójstwa podejrzany dopuścił się wiosną 2016 r. Kolejnych w październiku 2018 r. oraz w dniu 7 czerwca 2019 r. Po dokonaniu tych zbrodni mężczyzna podjął szereg działań mających na celu ukrycie przestępstwa. Między innymi z jedną ze współpodejrzanych (D.Ł) udał się poza granice Polski, skąd następnie wysyłał do członków rodziny zabitej kobiety wiadomości sms, mające stwarzać pozór, iż kobieta ta nadal żyje.

Dodatkowo podejrzany działając w porozumieniu z dwójką innych współpodejrzanych kobiet (K.S i Ł.S) uzyskał notarialne pełnomocnictwa do reprezentowania pokrzywdzonych we wszystkich sprawach tj. przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej. W tym celu razem z podejrzanymi szedł do wybranych kancelarii notarialnych, gdzie kobiety przy użyciu podrobionych dokumentów tożsamości, podając się za pokrzywdzone składały oświadczenia o udzieleniu podejrzanemu pełnomocnictwa do ich reprezentowania. Następnie podejrzany w oparciu o tak uzyskane pełnomocnictwa przenosił własność lokali mieszkalnych pokrzywdzonych na swoją rzecz.

Śledztwo wykazało także, że w przypadku jednej z nieruchomości podejrzany wraz z jedną ze współdziałających z nim podejrzanych udał się do kancelarii notarialnej, gdzie kobieta ta podszywając się za jedną z pokrzywdzonych sprzedała mu stanowiące własność tej pokrzywdzonej mieszkanie, które następnie podejrzany sprzedał osobie trzeciej, uzyskując w ten sposób korzyść majątkową.

Ustalono także, że podejrzany dokonał przywłaszczenia kwoty 178.000 zł uzyskanej przez jedną z pokrzywdzonych kobiet z tytułu zawartej przez nią w 2016r. ugody sądowej z PZU S.A. W tym celu powołując się na udzielone mu przez pokrzywdzoną pełnomocnictwo oraz wysyłając wezwania do zapłaty przyznanej tytułem zawartej ugody kwoty, a także zapowiadając złożenie zawiadomienia o przestępstwie  w przypadku ich nieotrzymania doprowadził do przelania pieniędzy na należący do pokrzywdzonej rachunek bankowy. Środki te następnie przywłaszczał.

Seryjny zabójca z Kołobrzegu: zaślepiły go pieniądze?

 Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa podejrzany na dane osobowe zabitych wcześniej kobiet zawarł pięć umów kredytowych, na łączną kwotę ponad 225.000 zł. Do zawarcia czterech z nich doszło za pośrednictwem internetowego serwisu bankowego, natomiast jednej w stacjonarnej placówce banku, przy użyciu uprzednio podrobionego przez jedną ze współpodejrzanych kobiet (K.S.) zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pokrzywdzonej. Podejrzana ta podrobiła także podpis tej pokrzywdzonej na fikcyjnie zawartej z nią przez podejrzanego umowie pożyczki kwoty 75.000 USD, w której pokrzywdzona kobieta figurowała jako jej beneficjent.

Śledztwo wykazało nadto, że podejrzany wspólnie z inną kobietą (D.Ł) udał się do mieszkania jednej z pokrzywdzonych skąd zabrali należące do niej przedmioty, w tym między innymi: laptop, telefon komórkowy, kamerę cyfrową, odzież, kosmetyki oraz dokumenty. Ponadto ww. zabrali również od pokrzywdzonej samochód.

Drugi z podejrzanych mężczyzn oprócz ukrycia tego samochodu pomagał w ukrywaniu innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa  (tj. kamery cyfrowej, walizki i torby podróżnej), nadto zniszczył należące do pokrzywdzonej dokumenty.

Podejmując te działania podejrzani (D. L. i S.T.) udaremniali i utrudniali postępowania karne, zacierali ślady i pomagali jednemu z podejrzanych (M.G) w uniknięciu  odpowiedzialności karnej. W ramach prowadzonego śledztwa ustalono, że podejrzany (M.G.) wszedł także w nielegalne posiadanie amunicji oraz udzielił pomocy w aborcji na terenie Białogardu.

Stosowane środki zapobiegawcze

Podjęte przez prokuraturę i Policję działania doprowadziły do zatrzymania podejrzanych .Jeden z nich był w przeszłości karany sądownie.

Ponadto w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec trójki podejrzanych stosowane były środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. Przy czym wobec dwójki także w dacie kierowania do Sądu aktu oskarżenia, natomiast wobec pozostałych podejrzanych stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze jak: poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi, świadkami  i pokrzywdzonymi.

Dodatkowo na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w łącznej wysokości 327.000. zł.

Aktualnie za zarzucane podejrzanemu (M. G) czyny m.in. na podstawie art. 148  § 2 pkt 3 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jednej z podejrzanych (K.S) m.in. za czyn z art. 286 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, natomiast pozostałej trójce kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 .