Zwroty prawne: jak odpowiednio użyć sentencji

Zwroty prawne, nazywane sentencjami czy maksymami prawnymi od łac. maximaeiuris, są kwintesencją prawa rzymskiego. To zasady, które do dziś stanowią podwaliny wielu systemów prawnych w Europie.

W czasach antycznych były wykładnią prawa lub częścią mowy wygłaszanej przez prawnika. Odpowiednie użycie sentencji prawniczej jest wyznacznikiem wykształcenia, wiedzy i elokwencji mówcy.

Corpus delicti – przedmiot przestępstwa – dowód rzeczowy, ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy.
Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo – należy bezwzględnie stosować się do przepisów.
Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.
Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz.
Modus operandi – sposób działania.
Nullum scelus rationem habet – żadna zbrodnia nie ma uzasadnienia.
Pro publico bono – dla dobra wspólnego.
Testis unus, testis nullus – jeden świadek, żaden świadek.
Tempore criminis – w czasie zbrodni.