Wobec kogo może być stosowane prawo łaski?

Prawo łaski jest szczególnym uprawnieniem Prezydenta RP, które ma na celu całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu.

Motywy stosowania prawa łaski mają charakter indywidualny. Zawsze jednak związany z sytuacją osobistą osoby skazanej, na którą znaczący wpływ miały okoliczności powstałe już po uprawomocnieniu się wyroku. Mowa tutaj o okolicznościach, których nie można było wziąć pod uwagę na etapie orzekania i wymierzania kary. Do najczęściej funkcjonujących uzasadnień możemy zaliczyć takie jak pogorszenie stanu zdrowia skazanego, pogorszenie warunków rodzinnych czy wyjątkowe zdarzenia losowe. Prawo łaski może być stosowane wobec wszystkich obywateli polskich, którzy skazani zostali prawomocnymi wyrokami sądów polskich. Warto jednak wiedzieć, że akt łaski nie ma zastosowania wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.